Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน[พากย์ไทย] [DVD][FileCondo]


Yi San ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน 13 แผ่นจบบริบูรณ์ [พากย์ไทย]
01.แผ่นที่ 1 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ


01.แผ่นที่ 1
P1          P12
P2          P13
P3          P14
P4          P15
P5          P16
P6          P17
P7          P18
P8          P19
P9          P20
P10        P21
P11       


02.แผ่นที่ 2 มี 20 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ

02.แผ่นที่ 2
P1           P11
P2           P12
P3           P13
P4           P14
P5           P15
P6           P16
P7           P17
P8           P18
P9           P19

03.แผ่นที่ 3 มี 20 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
03.แผ่นที่ 3
P1         P11
P2         P12
P3         P13
P4         P14
P5         P15
P6         P16
  P7         P17  
P8         P18
P9         P19
P10       P20

04.แผ่นที่ 4 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
04.แผ่นที่ 4
P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20
P21          P22


05.แผ่นที่ 5 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
05.แผ่นที่ 5
 
P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20

06.แผ่นที่ 6 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
06.แผ่นที่ 6

P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20
P21

07.แผ่นที่ 7 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
07.แผ่นที่ 7

P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20
P21

08.แผ่นที่ 8 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
08.แผ่นที่ 8
 
P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20
P21

09.แผ่นที่ 9 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
09.แผ่นที่ 9
 
P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20
P21
10.แผ่นที่ 10 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
10.แผ่นที่ 10

P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20
P21

10.แผ่นที่ 10 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
10.แผ่นที่ 10
 
P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20
P21

11.แผ่นที่ 11 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
11.แผ่นที่ 11
 
P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20
P21


12.แผ่นที่ 12 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
12.แผ่นที่ 12
 
P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20
P21
13.แผ่นที่ 13 มี 21 Part โหลดครบแล้วใช้โปรแกรมรวมไฟล์ ดาวน์โหลดจากลิงค์ที่ให้ไว้นะครับ
13.แผ่นที่ 13
 
P1          P2           P3           P4           P5
         
P6          P7           P8           P9           P10
        
P11        P12         P13          P14        P15
       
P16        P17         P18          P19        P20
P21